Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 26

Ἀπολυτίκιον ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Second Tone

Ἀπόστολε Χριστῷ τῶ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥύσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῶ στήθει καταδεξάμενος, ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Second Tone

Τά μεγαλείά σου Παρθένε, τίς διηγήσεται; βρύεις γάρ θαύματα, καί πηγάζεις ιάματα, καί πρεσβεύεις υπέρ τών ψυχών ημών, ως θεολόγος καί φίλος Χριστού.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου with an icon greeting ecard.