Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 19

Apolytikion of Païsius the Great

Fourth Tone

Ο ένσαρκος άγγελος, τών Μαναστών κορωνίς, ο άσαρκος άνθρωπος, τών ουρανών οικιστής, ο θείος Παϊσιος, χαίρει τή αυτού μνήμη, σύν ημίν εορτάζων, νέμει τίς κοπιώσι, δι' αύτον θείαν χάριν, διό εν προθυμία πολλή, τούτον τιμήσωμεν.

Kontakion of Païsius the Great

Plagal of the Fourth Tone

Ὤς τής ερήμου πολιούχον καί κοσμήτορα, καί τών Οσίων εγκαλλώπισμα καί σέμνωμα, μακαρίζομέν σε πάντες Θεού θεράπον, σύ γάρ ώφθης εκ παιδός όλος θεόληπτος, καί προσφόρως τή σή κλήσει πεπολίτευσαι, Διό κράζομεν, χαίροις Πάτερ Παΐσιε.