Ιωνά Προδρόμου

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 21

Ἀπολυτίκιον Ιωνά Προδρόμου

Third Tone

Σάλπιγξ εύηχος, θείων κριμάτων, κόσμω πέφηνας, αναφωνούσα, Ιωνά τοίς Νινευίταις μετάνιοαν, καί συσχεθείς εν τώ κήτει προέγραψας, τήν τού Σωτήρος τριήμερον έγερσιν, όθεν πρέσβευε, δοθήναι τοίς σέ γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν καί μέγα έλεος.

Κοντάκιον Ιωνά Προδρόμου

Third Tone

Εν κοιλία ένδοξε, τριημερεύσας τού κήτους, τού Χριστού τήν κάθοδον, τοίς εν τώ Άδη προφαίνεις, πάθος γάρ, δεχθείς σαρκί εκών ο Δεσπότης, έλαμψεν, από τού μνήματος τριημέρως, διά τουτό σε Προφήτα, ως τύπον τούτου, Ιωνά μέλπομεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ιωνά Προδρόμου with an icon greeting ecard.