Σοφία, Πίστις, Ἐλπὶς καὶ Αγάπη Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 17

Apolytikion of Martyrs Sophia, Pistis, Elpis & Agape

Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyrs Sophia, Pistis, Elpis & Agape

First Tone

Σοφίας τής σεμνής, ιερώτατοι κλάδοι, ή Πίστις καί Ελπίς, καί Αγάπη δειχθείσαι, σοφίαν απεμώραναν, τών Ελλήνων εν χάριτι, καί αθλήσασαι, καί νικηφόροι φανείσαι, στέφος άφθαρτον, παρά τού πάντων Δεσπότου, Χριστού ανεδήσαντο.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σοφία, Πίστις, Ἐλπὶς καὶ Αγάπη Μάρτυρες with an icon greeting ecard.