Εὐφημία Μεγαλομάρτυς

english ελληνικά
Print

Σεπτεμβρίου 16

Ἀπολυτίκιον Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος

Third Tone

Λίαν εύφρανας τούς ορθοδόξους, καί κατήσχυνας τούς κακοδόξους, Ευφημία Χριστού καλλιπάρθενε, τής γάρ Τετάρτης Συνόδου εκύρωσας, ά οι Πατέρες καλώς εδογμάτισαν, Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Εν τή αθλήσει σου καλώς ηγωνίσω, καί μετά θάνατον ημάς αγιάζεις, ταίς τών θαυμάτων βλύσεσι Πανεύφημε, όθεν σου τήν κοίμησιν, τήν αγίαν τιμώμεν, πίστει παριστάμενοι, τώ σεπτώ σου λειψάνω, ίνα ρυσθώμεν νόσων ψυχικών, καί τών θαυμάτων τήν χάριν αντλήσωμεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐφημία Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel