Κορνηλίου Μάρτυρος

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 13

Ἀπολυτίκιον Κορνηλίου Μάρτυρος

Fourth Tone

Δικαιοσύνης διαπρέπων τοίς έργοις, τόν φωτισμόν τής ευσεβείας εδέξω, καί Αποστόλων σύμπονος εδείχθης αληθώς, τούτοις κοινωνήσας γάρ, δι' ενθέων αγώνων, τού Χριστού τήν σάρκωσιν, ανεκήρυξας πάσι, μεθ' ών δυσώπει σώζεσθαι ημάς, τούς σέ τιμώντας, παμμάκαρ Κορνήλιε.

Κοντάκιον Κορνηλίου Μάρτυρος

Fourth Tone

Απαρχήν αγίαν σε η Εκκλησία, εξ εθνών εδέξατο, καταφωτίζουσαν αυτήν, ταίς εναρέτοις σου πράξεσιν, Ιερομύστα θεόφρον Κορνήλιε.