Ἱερομάρτυς Αὐτόνομος

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 12

Ἀπολυτίκιον Αυτονόμου Μάρτυρος

First Tone

Εκ Δυσμών ανατείλας ώς αστήρ ουρανόφωτος, καί πρός τήν Εώαν εκλάμψας, ταίς ακτίσι τών τρόπων σου, τόν Ηλιον τής δόξης Ιησούν, εδόξασας αθλήσει σου στερρά, διά τούτο εδοξάσθης θεουργικώς, Αυτόνομε Πατήρ υμών. Δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Αυτονόμου Μάρτυρος

Second Tone

Τά θεία σοφέ, σεμνώς εμυσταγώγησας, θυσία δεκτή, εγένου παμμακάριστε, τού Χριστού γάρ έπιες, τό ποτήριον Μάρτυς Αυτόνομε, καί αυτώ νυνί παρεστώς, πρεσβεύεις απαύστως, υπέρ τών ψυχών ημών.