Σεβηριανός Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 9

Apolytikion of Martyr Severian

First Tone

Σοφία τών λόγων σου, παρεμβολήν ιεράν ενθέως επήλειψας, πανευκλεών Αθλητών, πρός άθλησιν ένθεον, όθεν τάς φθειρομένας, παριδών υπολήψεις, άφθαρτον εκομίσω, δι' αθλήσεως δόξαν, διό Σεβηριανέ σε, ύμνοις γεραίρομεν.

Kontakion of Martyr Severian

Second Tone

Ως ευκλεής, τής ευσεβείας τρόφιμος, μαρτυρικώς, εφαίδρυνας τόν βίον σου, Σεβηριανέ θεόσοφε, Αθλοφόρων ακροθίνιον, ενθέοις γάρ εκλάμπων κατορθώμασι, τοίς στίγμασι τού Λόγου κεκαλλώπισαι, πρεσβεύων σωθήναι τάς ψυχάς ημών.