Σύναξις Ἰωακείμ καὶ Ἄννης

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 9

Apolytikion of Synaxis of the Holy Ancestors of God

Second Tone

Τών δικαίων Θεοπατόρων σου Κύριε, τήν μνήμην εορτάζοντες, δι' αυτών σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Synaxis of the Holy Ancestors of God

Second Tone

Ευφραίνεται νύν, η Άννα τής στειρώσεως, λυθείσα δεσμών, καί τρέφει τήν πανάχραντον, συγκαλούσα άπαντας ανυμνήσαι τόν δωρησάμενον, εκ νηδύος αυτής τοίς βροτοίς, τήν μόνην Μητέρα καί απείρανδρον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σύναξις Ἰωακείμ καὶ Ἄννης with an icon greeting ecard.