Θεοδώρα Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 11

Ἀπολυτίκιον Θεοδώρας Οσίας

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Θεοδώρα τό πνεύμά σου.

Κοντάκιον Θεοδώρας Οσίας

First Tone

Τήν νύκτα τών παθών, εκφυγούσα θεόφρον, προσήλθες νοητώς, τώ Ηλίω τής δόξης, ασκήσει νεκρώσασα, τής σαρκός τά σκιρτήματα, όθεν γέγονας, υπογραμμός μοναζόντων, καί ανόρθωσις, τών πεπτωκότων έν βίω, διό σε γεραίρομεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Θεοδώρα Μάρτυς with an icon greeting ecard.