Μηνοδώρα, Μητροδώρα, Νυμφοδώρα Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 10

Ἀπολυτίκιον Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας Μαρτύρων

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Μενοδώρα τό πνεύμά σου.

Κοντάκιον Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας Μαρτύρων

Fourth Tone

Υπέρ Τριάδος καρτερώς εναθλούσαι, τόν πολυμήχανον εχθρόν ετροπώσασθε, αδελφικώς τώ πνεύματι συνδούμεναι, όθεν εισωκίσθητε, σύν ταίς πέντε Παρθένοις, πρός τόν επουράνιον, Αθληφόροι νυμφώνα, καί σύν Αγγέλοις τώ παμβασιλεί, εν ευφροσύνη απαύστως παρίστασθε.