Προεόρτια τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 7

Ἀπολυτίκιον Προεόρτια της Γεννήσεως της Θεοτόκου

Fourth Tone

Εκ τής ρίζης Ιεσσαί, καί εξ οσφύος τού Δαυϊδ, η θεόπαις Μαριάμ, τίκτεται σήμερον ημίν, διό καί χαίρει η σύμπασα καί καινουργείται, συγχαίρει τε ομού, ο ουρανός καί η γή, Αινέσατε αυτήν αι πατριαί τών εθνών, Ιωακείμ ευφραίνεται, καί Άννα πανηγυρίζει κραυγάζουσα, Η στείρα τίκτει, τήν Θεοτόκον, καί τροφόν τής ζωής ημών.

Κοντάκιον Προεόρτια της Γεννήσεως της Θεοτόκου

Third Tone

Η Παρθένος σήμερον, καί Θεοτόκος Μαρία, η παστάς η άλυτος, τού ουρανίου Νυμφίου, τίκτεται, από τής στείρας θεοβουλήτως, όχημα, τού Θεού Λόγου ευτρεπισθήναι, εις τούτο γάρ καί προωρίσθη, η θεία πύλη, καί Μήτηρ τής όντως ζωής.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτια τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου with an icon greeting ecard.