θαῦμα ἐν Χώναις, παρά τοῦ Άρχιστρατῆγου Μιχαὴλ

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 6

Ἀπολυτίκιον θαῦμα ἐν Χώναις, παρά τοῦ Άρχιστρατῆγου Μιχαὴλ

Fourth Tone

Τῶν οὐρανίων στρατιὼν Ἀρχιστράτηγε, δυσωπούμέν σε ἀεὶ ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταὶς σαὶς δεήσεσι τειχίσης ἡμᾶς, σκέπη τῶν πτερύγων τῆς ἀϋλου σου δόξης, φρουρῶν ἡμᾶς προσπίπτοντας ἐκτενῶς καὶ βοῶντας, ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχης τῶν ἄνω δυνάμεων.

Κοντάκιον θαῦμα ἐν Χώναις, παρά τοῦ Άρχιστρατῆγου Μιχαὴλ

Second Tone

Αρχιστράτηγε Θεού, λειτουργέ θείας δόξης, τών ανθρώπων οδηγέ, καί αρχηγέ τών Ασωμάτων, τό συμφέρον ημίν αίτησαι, καί τό μέγα έλεος, ως τών Ασωμάτων αρχιστράτηγος.

Blessed Feast Day

Share the feast of θαῦμα ἐν Χώναις, παρά τοῦ Άρχιστρατῆγου Μιχαὴλ with an icon greeting ecard.