Ὅσιος Μάξιμος

English Ελληνικά Print

Ιανουαρίου 13

Ανάγνωσμα

Ὁ Ὅσιος Μάξιμος δύναται νὰ παραβληθεῖ γιὰ τὴν αὐστηρότητα τοῦ βίου του καὶ τὴν ἀρετή του πρὸς τοὺς μεγάλους ἀσκητὲς τῆς Αἰγύπτου, τῶν ὁποίων τὸ βίο ζήλωσε. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Λάμψακο καὶ ὀνομαζόταν προηγουμένως Μανουήλ. Ἔγινε μοναχὸς στὸ ὄρος Γάνος τῆς Προποντίδος. Τὸ μοναχικὸ σχῆμα καὶ τὸ ὄνομα Μάξιμος προσέλαβε ἀπὸ τὸν φημισμένο γέροντα Μᾶρκο. Ἐκεῖ ἀναδείχθηκε ἀκούραστος καὶ ἀκατάβλητος στὴν μελέτη, τὴν προσευχή, τὴν κυριαρχία τῆς γλώσσας καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ὁμόνοια. Ἀκολούθως μετέβη στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἦταν τόση ἡ ἀρετή του, ὥστε ὁ αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος ὁ Παλαιολόγος (1376 – 1379) τὸν κάλεσε στὰ ἀνάκτορα, γιὰ νὰ τὸν γνωρίσει καὶ νὰ συνομιλήσει μαζί του. Στὴ συνέχεια πῆγε στὴ Θεσσαλονίκη, γιὰ νὰ προσκυνήσει τὸ Ἅγιο λείψανο τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου καὶ μετὰ κατέφυγε στὴν ἔρημό του Ἄθω, στὸ Ἅγιον Ὄρος, ποὺ φέρει σήμερα τὸ ὄνομά του. Ἐκεῖ ἔκτιζε ὅπου ἤθελε τὴν καλύβα του (τὸ κελί του) τὴν ὁποία στὴν συνέχεια ἔκαιγε ἀπὸ ἀρετή, γιὰ νὰ μένει ἀκτήμων. Γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάσθηκε Καυσοκαλυβίτης. Ἔζησε μὲ ὁσιακὸ τρόπο καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 1320 μ.Χ. σὲ ἡλικία 95 ἐτῶν.

Ἀπολυτίκιον Ὅσιος Μάξιμος

Plagal of the First Tone

Μητρικής εκ νηδύος Όσιε Μάξιμε, εκλογής ως δοχείον ανατεθείς τώ Θεώ, τού θείου γνόφου ως Μωσής κατηξίωσαι, καί τά πόρρω προοράν, κατά τόν μέγαν Σαμουήλ, τού Αθω τό θείον θαύμα, τής Θεοτόκου ο μύστης, ή καί πρεσβεύεις Πάτερ υπέρ ημών.

Κοντάκιον Ὅσιος Μάξιμος

Plagal of the Fourth Tone

Ως υψηλών θεωριών φιλοθεάμονα, καί προσευχής τής νοεράς εργάτην δόκιμον, ανυμνούμέν σε οι δούλοί σου θεοφόρε. Αλλ' ώς μύστης τών ενθέων αναβάσεων, καθοδήγησον ημάς πρός βίον κρείττονα, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Ὄσιε Μάξιμε.