Ἀλέξανδρος, Παῦλος, Ἰωάννης Πατριάρχοι Κωνστ.

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 30

Ἀπολυτίκιον Αλεξάνδρου, Παύλου, Ιωάννου Πατριαρχών Κωνστ.

Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ΄ ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ΄ ἡμῶν. Ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀλέξανδρος, Παῦλος, Ἰωάννης Πατριάρχοι Κωνστ. with an icon greeting ecard.