Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 26

Ἀπολυτίκιον Αδριανού και Ναταλίας Μαρτύρων

Third Tone

Αναφαίρετον, όλβον ηγήσω, τήν σωτήριον πίστιν τρισμάκαρ, καταλιπών τήν πατρώαν ασέβειαν, καί τώ Δεσπότη κατ' ίχνος επόμενος, κατεπλουτίσθης ενθέοις χαρίσμασιν, Αδριανέ ένδοξε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, ομού σύν Ναταλία τή θεόφρονι.

Κοντάκιον Αδριανού και Ναταλίας Μαρτύρων

Fourth Tone

Γυναικός θεόφρονος τούς θείους λόγους, εν Καρδία θέμενος, Αδριανέ μάρτυς Χριστού, εν τοίς βασάνοις προσέδραμες, σύν τή συζύγω τό στέφος δεξάμενος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία, Μάρτυρες with an icon greeting ecard.