Βάσσα καί τά τέκνα αὐτῆς

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 21

Ἀπολυτίκιον Βάσσης και τέκνων αυτής

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Βάσσης και τέκνων αυτής

Plagal of the Fourth Tone

Σολομονής προσεπιβαίνουσα τοίς ίχνεσι, τού μαρτυρίου τοίς αγώσι παρεθάρρυνας, τών υιών σου τήν τριάδα Βάσσα θεόφρον. Αλλ' ώς πάντα υπερβάσα τά επίπονα, επωδύνων πειρασμών απελευθέρωσον, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Μάρτυς πολύαθλε.