Ἀνδρέας Στρατηλάτης, Μεγαλομάρτυς καί τῶν σύν αὐτῷ 2593

english ελληνικά
Print

Αυγούστου 19

Ἀπολυτίκιον Ανδρέου Στρατηλάτου και των συν αυτώ συνοδών

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ανδρέου Στρατηλάτου και των συν αυτώ συνοδών

Fourth Tone

Στρατηλάτης άριστος προβεβλημένος, τώ Χριστώ προσήγαγες, μαρτυρικόν συνασπισμόν, μεθ' ών Ανδρέα εκραύγαζες, σύ τών Μαρτύρων Οικτίρμον ο στέφανος.

Online Chapel