Ἀνδρέας Στρατηλάτης, Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 19

Apolytikion of Great Martyr Andrew Stratelates

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Great Martyr Andrew Stratelates

Fourth Tone

Στρατηλάτης άριστος προβεβλημένος, τώ Χριστώ προσήγαγες, μαρτυρικόν συνασπισμόν, μεθ' ών Ανδρέα εκραύγαζες, σύ τών Μαρτύρων Οικτίρμον ο στέφανος.