Διομήδης Μάρτυρος

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 16

Ἀπολυτίκιον Διομήδου Μάρτυρος

First Tone

Τών σωμάτων τάς νόσους θεραπεύων Διόμηδες, καί ψυχών τήν ρώσιν εν λόγω, αληθείας εβράβευες, τήν θείαν ειληφώς γάρ δωρεάν, τοίς πάσχουσι ποικίλως βοηθείς, καί Μαρτύρων ταις ακτίσι καταυγασθείς, σώζεις τούς εκβοωντάς σοι, δόξα τώ σέ δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Διομήδου Μάρτυρος

Plagal of the Second Tone

Τήν ιατρικήν, κτησάμενος επιστήμην, τής αθλητικής, ηυμοίρησας ευκληρίας, ως κηρύξας ενδόξως, Χριστόν τόν Θεόν ημών, παμμακάριστε Δεόμηδες, Αναργύρων εγκαλλώμισμα, καί προστάτα τών βοώντων σοι, αυτός γενού ιατήρ, τοίς σοίς δούλοις σοφέ.