Προεόρτια Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 14

Ἀπολυτίκιον Προεόρτια Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Fourth Tone

Λαοί προσκιρτήσατε, χείρας κροτούντες πιστώς, καί πόθω αθροίσθητε, σήμερον χαίροντες, καί φαιδρώς αλαλάζοντες, πάντες εν ευφροσυνη, τού Θεού γάρ η Μήτηρ, μέλλει τών επιγείων, πρός τά άνω απαίρειν, ενδόξως ήν εν ύμνοις αεί, ως Θεοτόκον δοξάζομεν.

Κοντάκιον Προεόρτια Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Fourth Tone

Τή ενδόξω μνήμη σου η οικουμένη, τώ αϋλω Πνεύματι, πεποικιλνημένη νοερώς, εν ευφροσύνη κραυγάζει σοι, Χαίρε Παρθένε, Χριστιανών τό καύχημα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προεόρτια Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου with an icon greeting ecard.