Μαξίμος Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 13

Ἀπολυτίκιον Μαξίμου Ομολογητού

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Μάξιμε σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μαξίμου Ομολογητού

Plagal of the Fourth Tone

Τὸν τῆς Τριάδος ἐραστὴν καὶ Μέγαν Μάξιμον, τὸν ἐκδιδάξαντα τρανῶς πίστιν τὴν ἔνθεον, τοῦ δοξάζειν τὸν Χριστόν, φύσεσιν ἐν δύῳ, ἐνεργείαις τε διτταὶς ὦς καὶ θελήσεσιν, ἐπαξίως οἱ πιστοὶ ἀνευφημήσωμεν, ἀνακράζοντες. Χαῖρε κῆρυξ τῆς Πίστεως.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαξίμος Ὁμολογητής with an icon greeting ecard.