Ἀπόστολος Ματθίας

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 9

Ἀπολυτίκιον Ματθία Αποστόλου

Third Tone

Απόστολε Άγιε Ματθία, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ματθία Αποστόλου

Fourth Tone

Φωταυγής ως ήλιος είς πάντα κόσμον, εξελθών ο φθόγγος σου, καταφωτίζει τών εθνών, τήν Εκκλησίαν εν χάριτι, θαυματοφόρε Ματθία Απόστολε.