Ἀπόστολος Ματθίας

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 9

Apolytikion of Matthias

Third Tone

Απόστολε Άγιε Ματθία, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Kontakion of Matthias

Fourth Tone

Φωταυγής ως ήλιος είς πάντα κόσμον, εξελθών ο φθόγγος σου, καταφωτίζει τών εθνών, τήν Εκκλησίαν εν χάριτι, θαυματοφόρε Ματθία Απόστολε.