7 Παίδες οἱ ἐν Ἐφέσῳ

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 4

Apolytikion of Holy 7 Youths of Ephesus

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Holy 7 Youths of Ephesus

Fourth Tone

Οί τά τού κόσμου ως φθαρτά παριδόντες, καί τάς αφθάρτους δωρεάς ειληφότες, διαφθοράς διέμειναν θανόντες παρεκτός, όθεν εξανίστανται, μετά πλείονας χρόνους, άπασαν ενθάψαντες, δυσμενών απιστίαν, ούς εν αινέσει σήμερον πιστοί, ανευφημούντες, Χριστόν ανυμνήσωμεν.