Ὅσιοι Ἰσαάκιος, Δαλμάτος και Φαῦστος

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 3

Apolytikion of Righteous Isaacius, Dalmatius, Faustus

Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ΄ ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ΄ ἡμῶν. Ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Kontakion of Righteous Isaacius, Dalmatius, Faustus

Second Tone

Τούς εν ασκήσει εκλάμψαντας εν τώ κόσμω, καί τάς αιρέσεις ανατρέψαντας τή πίστει, ύμνοις, Ισάκιον ευφημήσωμεν, σύν τώ Δαλμάτω Φαύστον, ως τού Χριστού θεράποντας, αυτοί γάρ βοώσιν υπέρ πάντων ημών.