Ἀνακομιδή Λειψάνου Στεφάνου

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 2

Ἀπολυτίκιον Ανακομιδή Λειψάνων Πρωτομάρτυρος Στεφάνου

Fourth Tone

Βασίλειον διάδημα, εστέφθη σή κορυφή, εξ άθλων ών υπέμεινας, υπέρ Χριστού τού Θεού, Μαρτύρων πρωτόαθλε, σύ γάρ τήν Ιουδαίων, απελέγξας μανίαν, είδές σου τόν Σωτήρα, τού Πατρός δεξιόθεν, Αυτόν ούν εκδυσώπει αεί, υπέρ τών ψυχών ημών.

Κοντάκιον Ανακομιδή Λειψάνων Πρωτομάρτυρος Στεφάνου

Plagal of the Fourth Tone

Πρώτος εσπάρης επί γής υπό τού ουρανίου Γεωργού πανεύφημε, πρώτος τό αίμα επί γής διά Χριστόν εξέχεας μακάριε, πρώτος υπ' αυτού τόν τής νίκης στέφανον ανεβήσω εν ουρανώ, ως Αθλητών προοίμιον, Στεφανίτα τών Mαρτύρων ο Πρώταθλος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνακομιδή Λειψάνου Στεφάνου with an icon greeting ecard.