Δικαίου Ευδοκίμου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Δικαίου Ευδοκίμου

Fourth Tone

Εκ γής ο καλέσας σε, πρός αιωνίους μονάς, τηρεί καί μετά θάνατον αδιαλώβητον, τό σώμά σου, Άγιε, σύ γάρ εν σωφροσύνη, καί σεμνή πολιτεία, μάκαρ επολιτεύσω, μή μολύνας τήν σάρκα, διό εν παρρησία Χριστώ, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Κοντάκιον Δικαίου Ευδοκίμου

Third Tone

Η σεπτή σου σήμερον, ημάς συνήθροισε μνήμη, εν τή θεία Λάρνακι, τών ιερών σου Λειψάνων, πάντες ούν οι προσιόντες καί προσκυνούντες, άπασαν, δαιμόνων βλάβην αποσοβούνται, καί ποικίλων νοσημάτων, λυτρούνται τάχος μάκαρ Ευδόκιμε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Δικαίου Ευδοκίμου with an icon greeting ecard.