Καλλίνικος Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Καλλινίκου Μάρτυρος

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Καλλινίκου Μάρτυρος

Fourth Tone

Ταίς επομβρίαις τών ενθέων σου λόγων, τής ασεβείας κατασβέσας τήν φλόγα, μαρτυρικοίς διέλαμψας αγώσι σοφέ, όθεν καί εισέδραμες, τή καμίνω προθύμως, εκβοών Καλλίνικε, τώ ισχύν σοι διδόντι, εν τώ φωτί με ίθυνον τώ σώ, τόν εν πυρί σε, Χριστέ μεγαλύναντα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Καλλίνικος Μάρτυς with an icon greeting ecard.