Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς

First Tone

Διάκονοι σεπτοί, καί αυτόπαι τού Λόγου, καό σκεύη εκλογής, ανεδείχθητε πίστει, Νικάνορ καί Πρόχορε, Παρμενά Τίμων ένδοξε. Ὄθεν σήμερον, τήν ίεράν υμών μνήμην, εορτάζομεν, εν ευφροσύνη καρδίας, υμάς μακαρίζοντες.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς with an icon greeting ecard.