Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 28

Apolytikion of Prochorus, Nicanor, Timon & Parmenas of the 70

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Kontakion of Prochorus, Nicanor, Timon & Parmenas of the 70

First Tone

Διάκονοι σεπτοί, καί αυτόπαι τού Λόγου, καό σκεύη εκλογής, ανεδείχθητε πίστει, Νικάνορ καί Πρόχορε, Παρμενά Τίμων ένδοξε. Ὄθεν σήμερον, τήν ίεράν υμών μνήμην, εορτάζομεν, εν ευφροσύνη καρδίας, υμάς μακαρίζοντες.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς with an icon greeting ecard.