Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Μητρὸς τῆς Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Κοίμησις Αγίας Άννης

Fourth Tone

Ζωήν τήν κυήσασαν, εκυοφόρησας, αγνήν Θεομήτορα, θεόφρον Άννα, διό πρός λήξιν ουράνιον, ένθα ευφραινομένων, κατοικία εν δόξη, χαίρουσα νύν μετέστης, τοίς τιμώσί σε πόθω, πταισμάτων αιτουμένη, ιλασμόν αειμακάριστε.

Κοντάκιον Κοίμησις Αγίας Άννης

Second Tone

Προγόνων Χριστού, τήν μνήμην εορτάζομεν, τήν τούτων πιστώς, αιτούμενοι βοήθειαν, τού ρυσθήναι άπαντας, από πάσης θλίψεως, τούς κραυγάζοντας, ο Θεός γενού μεθ' ημών, ο τούτους δοξάσας ως ηυδόκησας.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κοίμησις Ἁγίας Ἄννης, Μητρὸς τῆς Θεοτόκου with an icon greeting ecard.