Χριστίνα Μεγαλομάρτυς

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τή φωνή Σέ νυμφίε μου ποθώ, καί σέ ζητούσα αθλώ, καί συσταυρούμαι, καί συνθάπτομαι τώ βαπτισμώ σου, καί πάσχω διά σέ, ως βασιλεύσω συν σοί, καί θνήσκω υπέρ σού, ίνα καί ζήσω εν σοί αλλ' ως θυσίαν άμωμον, προσδέχου τήν μετά πόθου τυθείσάν σοι, Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμων σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Φωτοειδής περιστερα εγνωρίσθης, έχουσα πτέρυγας χρυσάς, καί πρός ύψος, τών ουρανών κατέπαυσας Χριστίνα σεμνή, όθεν σου τήν ένδοξον, εορτήν εκτελούμεν, πίστει προσκυνούντές σου, τών λειψάνων τήν θήκην, εξ ής πηγάζει πάσιν αληθώς, ίαμα θείον, ψυχής τε καί σώματος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Χριστίνα Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.