Ἰεξεκιὴλ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 23

Ἀπολυτίκιον Ιεξεκιήλ Προφήτου

Second Tone

Τού Προφήτου σου Ιεξεκιήλ τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰεξεκιὴλ Προφήτης with an icon greeting ecard.