Φωκᾶς Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 23

Ἀπολυτίκιον Φωκά Μάρτυρος

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Φωκᾶς, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.