Μαρία ἡ Μαγδαληνή

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 22

Apolytikion of Mary Magdalene

First Tone

Χριστώ τώ δι' ημάς, εκ Παρθένου τεχθέντι, Σεμνή Μανδαληνή, ηκολούθεις Μαρία, αυτού τά δικαιώματα, καί τούς νόμους φυλάττουσα, όθεν σήμερον, τήν παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, ανευφημούμέν σε πίστει, καί πόθω γεραίρομεν.

Kontakion of Mary Magdalene

Fourth Tone

Ο υπερούσιος Θεός εν τώ κόσμω, μετά σαρκός επιφοιτών Μυροφόρε, σέ αληθή Μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου τήν έφεσιν, πρός αυτόν κεκτημένην, όθεν καί ιάματα, απετέλεσας πλείστα, καί μεταστάσα νύν εν ουρανοίς, υπέρ τού κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μαρία ἡ Μαγδαληνή with an icon greeting ecard.