Προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 20

Apolytikion of Prophet Elias

Fourth Tone

Ὁ ένσαρκος άγγελος, τών Προφητών η κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος τής παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισαίω τήν χάριν, νόσους αποδιώκει, καί λεπρούς καθαρίζει, διό καί τοίς τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα.

Kontakion of Prophet Elias

Second Tone

Προφήτα καί προόπτα τών μεγαλουργιών τού Θεού, Ηλία μεγαλώνυμε, ο τώ φθέγματί σου στήσας τά υδατόρρυτα νέφη, πρέσβευε υπέρ ημών, πρός τόν μόνον φιλάνθρωπον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης with an icon greeting ecard.