Δῖος, ὁ ἐκ τῆς Αντιοχείας

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 19

Ἀπολυτίκιον Δίου Οσίου

First Tone

Τής ερήμου πολίτης, καί εν σώματι Άγγελος, καί θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Δῖος, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τούς νοσούντας, καί τάς ψυχάς τών πίστει προστρεχόντων σοι, Δόξα τώ δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τώ σέ στεφανώσαντι, δόξα τώ ενεργούντι διά σού πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον Δίου Οσίου

Second Tone

Αγνεία ψυχής, ενθέως οπλισάμενος, καί άπαυστον ευχήν, ως λόγχην χειρισάμενος, κραταιώς διέκοψας, τών δαιμόνων Δίε τάς φάλαγγας, θαυματουργέ Πατήρ ημών, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.