Πρόκλος καί Ἱλάριος, Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Πρόκλου και Ιλαρίου Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Πρόκλου και Ιλαρίου Μαρτύρων

Second Tone

Ως συγγενείς, καί εν τοίς τρόποις σύμψυχοι, καί εν παντί, ομονοούντες ώφθητε, Πρόκλε Μάρτυς αξιάγαστε, σύν Ιλαρίω τώ θεόφρονι, τό πάθος γάρ Χριστού εξεικονίσαντες, τής παρ' αυτού ευκλείας ηξιώθητε, αιτούμενοι πάσι θείαν άφεσιν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πρόκλος καί Ἱλάριος, Μάρτυρες with an icon greeting ecard.