Ὅσιος Στέφανος

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 13

Ἀπολυτίκιον Στεφάνου Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Στέφανος σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Στεφάνου Οσίου

Third Tone

Ασκητών ομότροπος, γεγενημένος θεόφρον, Ιεράρχης όσιος, παρά Θεού προεβλήθης, άπασαν, τήν Εκκλησίαν καταφειδρύνων, σύριγγι, τής θεοπνεύστου σου Πάτερ γλώσσης, διά τούτό σε τιμώμεν, ως Θεού μύστην, Στέφανε όσιε.