Ὅσιος Στέφανος

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 13

Apolytikion of Righteous Stephen

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Στέφανος σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Righteous Stephen

Third Tone

Ασκητών ομότροπος, γεγενημένος θεόφρον, Ιεράρχης όσιος, παρά Θεού προεβλήθης, άπασαν, τήν Εκκλησίαν καταφειδρύνων, σύριγγι, τής θεοπνεύστου σου Πάτερ γλώσσης, διά τούτό σε τιμώμεν, ως Θεού μύστην, Στέφανε όσιε.