Ὁι ἐν Νικοπόλει Αρμενίας 45 Μαρτύρες

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 10

Ἀπολυτίκιον Των εν Νικοπόλει Αρμενίας 45 Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.