Ὁι ἐν Νικοπόλει Αρμενίας 45 Μαρτύρες

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Των εν Νικοπόλει Αρμενίας 45 Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Των εν Νικοπόλει Αρμενίας 45 Μαρτύρων

Second Tone

Ως ευσεβείας θεμέλιοι ἄρρηκτοι, οι Τεσσαράκοντα πέντε ηρίστευσαν, ψυχής συμφωνία συνδούμενοι, καί εν σταδίω βοώντες γηθόμενοι, Χριστός τών Μαρτύρων ο στέφανος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁι ἐν Νικοπόλει Αρμενίας 45 Μαρτύρες with an icon greeting ecard.