Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον

Second Tone

Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγὴ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, οἱ ἅγιοι τρεῖς παϊδες ἠγάλλοντο, καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ, λεόντων ποιμήν, ὡς προβάτων ἐδείκνυτο, Ταὶς αὐτῶν ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως with an icon greeting ecard.