Σάββατον μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 29

Κοντάκιον Σάββατον μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν

Plagal of the Fourth Tone

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σάββατον μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν with an icon greeting ecard.