ΙΣΤ΄ Λουκᾶ (Τελώνου καί Φαρισαίου)

English Ελληνικά Print

Kontakion of Sun. of the Publican and Pharisee

Fourth Tone

Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καὶ Τελώνου μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγμοῖς, πρὸς τὸν Σωτῆρα κραυγάζοντες· Ἵλαθι μόνε ἡμῖν εὐδιάλλακτε.

Blessed Feast Day

Share the feast of ΙΣΤ΄ Λουκᾶ (Τελώνου καί Φαρισαίου) with an icon greeting ecard.