Ὅσιος Θωμᾶς

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 7

Ἀπολυτίκιον Θωμά Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Θωμά τό πνεύμά σου.

Κοντάκιον Θωμά Οσίου

Plagal of the Fourth Tone

Ώς τού Σωτήρος οπαδόν καί φίλον γνήσιον, καί τών Οσίων μιμητήν καί ακροθίνιον, ανυμνούμεν σε αξίως Θωμά θεόφρον. Σύ γάρ ώφθης απαθείας ενδιαίτημα, καί θαυμάτων αυτουργός εκ θείας χάριτος, τοίς βοώσί σοι, χαίροις Πάτερ τρισόλβιε.