Ἀθανάσιος ὁ ἐν Ἀθῳ

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Αθανασίου του εν Άθω

Third Tone

Τήν εν σαρκί ζωήν, σού κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα, πώς μετά σώματος, πρός αοράτους συμπλοκάς, εχώρησας πανεύφημε, καί κατετραυμάτισας, τών δαιμόνων, τάς φάλαγγας, όθεν Αθανάσιε, ο Χριστός σέ ημείψατο, πλουσίαις δωρεαίς, Διό Πάτερ, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Αθανασίου του εν Άθω

Plagal of the Fourth Tone

Ως τών αϋλων ουσιών θεωρόν άριστον, καί πρακτικόν υφηγητήν παναληθέστατον, ευφημούμέν σε η ποίμνη σου, καί βοώμεν, Μή ελλίπης ικετεύειν πρός τόν Κύριον, λυτρωθήναι πειρασμών καί περιστάσεων, τούς βοώντάς σοι, Χαίροις Πάτερ, Αθανάσιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀθανάσιος ὁ ἐν Ἀθῳ with an icon greeting ecard.