Ι΄ Λουκᾶ

English Ελληνικά Print

Δεκεμβρίου 09

Ήχος της Εβδομάδας

Ηχος β'

Εωθινόν

Εωθ. Ε'

Resurrectional Apolytikion

Second Tone

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Seasonal Kontakion

Fourth Tone

Εορτάζει σήμερον, η οικουμένη, τήν τής Άννης σύλληψιν, γεγενημένην εν Θεώ, καί γάρ αυτή απεκύησε, τήν υπέρ λόγον, τόν Λόγον κυήσασαν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ι΄ Λουκᾶ with an icon greeting ecard.