Ὑάκινθος καί οἱ σύν αὐτῶ Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Υακίνθουκαι των συναυτώ Μαρτύρων

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Υακίνθουκαι των συναυτώ Μαρτύρων

Fourth Tone

Υακίνθω σήμερον, έξ υακίνθων, αμαράντων πλέξωμεν, στέφανον πάντες οι πιστοί, μεγαλοφώνως κραυγάζοντες, Χαίροις μαρτύρων, τό κλέος Υάκινθε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὑάκινθος καί οἱ σύν αὐτῶ Μάρτυρες with an icon greeting ecard.