Τρίτη Διακαιήσιμου

English Ελληνικά Print

Μαίου 07

Ἀπολυτίκιον

Fourth Tone

Ἐν Λέσβῳ ἀθλήσαντες, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, αὐτὴν ἠγιάσατε, τῇ τῶν λειψάνῶν ὑμῶν, εὑρέσει μακάριοι. Ὄθεν ὑμᾶς τιμῶμεν, Ραφαὴλ Θεοφόρε, ἄμα σὺν Νικολάῳ, καὶ παρθένῳ Εἰρήνῃ, ὡς θείους ἡμῶν προστάτας καὶ πρέσβεις πρὸς Κύριον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Τρίτη Διακαιήσιμου with an icon greeting ecard.