Σύναξις τῶν Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 30

Apolytikion of Synaxis of the 12 Apostles

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Kontakion of Synaxis of the 12 Apostles

Second Tone

Τούς ασφαλείς καί θεοφθόγγους κήρυκας, τήν κορυφήν τών Μαθητών σου Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν, τών αγαθών σου καί ανάπαυσιν, τούς πόνους γάρ εκείνων καί τόν θάνατον, εδέξω υπέρ πάσαν πλοκάρπωσιν, ο μόνος γινώσκων τά εγκάρδια.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σύναξις τῶν Αγίων Δώδεκα Αποστόλων with an icon greeting ecard.