Σύναξις τῶν Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

english ελληνικά
Print

Ιουνίου 30

Ἀπολυτίκιον Σύναξις των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

Third Tone

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Σύναξις των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

Second Tone

Τούς ασφαλείς καί θεοφθόγγους κήρυκας, τήν κορυφήν τών Μαθητών σου Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν, τών αγαθών σου καί ανάπαυσιν, τούς πόνους γάρ εκείνων καί τόν θάνατον, εδέξω υπέρ πάσαν πλοκάρπωσιν, ο μόνος γινώσκων τά εγκάρδια.

Blessed Feast Day

Share the feast of Σύναξις τῶν Αγίων Δώδεκα Αποστόλων with an icon greeting ecard.

Online Chapel