Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 29

Ἀπολυτίκιον Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Fourth Tone

Οι τών Αποστόλων πρωτόθρονοι, καί τής Οικουμένης διδάσκαλοι, τώ Δεσπότη τών όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τή οικουμένη δωρήσασθαι, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Second Tone

Τούς ασφαλείς καί θεοφθόγγους κήρυκας, τήν κορυφήν τών Μαθητών σου Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν, τών αγαθών σου καί ανάπαυσιν, τούς πόνους γάρ εκείνων καί τόν θάνατον, εδέξω υπέρ πάσαν πλοκάρπωσιν, ο μόνος γινώσκων τά εγκάρδια.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος with an icon greeting ecard.