Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος

English Ελληνικά Print

Ιουνίου 29

Apolytikion of Apostles Peter and Paul

Fourth Tone

Οι τών Αποστόλων πρωτόθρονοι, καί τής Οικουμένης διδάσκαλοι, τώ Δεσπότη τών όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τή οικουμένη δωρήσασθαι, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

Kontakion of Apostles Peter and Paul

Second Tone

Τούς ασφαλείς καί θεοφθόγγους κήρυκας, τήν κορυφήν τών Μαθητών σου Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν, τών αγαθών σου καί ανάπαυσιν, τούς πόνους γάρ εκείνων καί τόν θάνατον, εδέξω υπέρ πάσαν πλοκάρπωσιν, ο μόνος γινώσκων τά εγκάρδια.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος with an icon greeting ecard.